paperclip

HØRING

Forskrift for anløpsavgift i Alta kommune

Alta Havn KF sender med dette på høring forslag til lokal forskrift om anløpsavgift for Alta kommune. Les forslaget her

Alta kommune har delegert kommunens myndighet etter HFL til Alta Havn KF. I delegasjonen inngår myndighet til å fastsette lokal forskrift om anløpsavgift, og derav myndighet til å oppkreve anløpsavgift.

Lokal forskrift vil fastsettes med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (Havne ‐ og farvannsloven) § 25 og forskrift 20.12.2010 nr. 1762: Forskrift om kommunenes beregning og innkreving av anløpsavgift.

Forskriften vil være gjeldende fra og med 1.1.2018.

Høringen foretas som direkte høring til våre registrerte brukere.

 

Spørsmål kan rettes til havnesjef Hans Roar Christiansen.

Eventuelle høringsuttalelser sendes til Alta Havn KF fortrinnsvis på følgende epostadresse: post@altahavn.no

Høringsdokumenter er publisert som vedlegg her

Høringsfristen er 29. desember 2017 .

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk

SAMARBEIDSPARTNERE