styremote1

Møteplan - sakslister og møteprotokoller

Havnestyremøter

Havnestyrets neste møte er 9. juni 2017


Oversikt over behandlete saker i Havnestyret. Etter hvert møte blir møteprotokollen publisert under sakslisten.

Havnestyresaker 2017

MØTEPLAN 2017

Februar
Mars
Juni
September
November
15.9.2017 - Uke 37
17.11.2017 - Uke 46
 
 Årsregnskap
Årsberetning
Befaring
Regnsk. rapport
Forh.utv.
Regnsk. rapport
Budsjett/ Økonomiplan
Avgiftsregulativ

Havnestyret vedtok den 18.11.2016 følgende møteplan for 2017: Møtene starter klokken 10.00 hvis ikke annet blir angitt på innkalling. Innkalling sendes slik at den er i medlemmene i hende senest seks dager før møte.


Møteoversikt (siste møte øverst)


Havnestyremøte 09.06.2017

Sak 11/17 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 12/17 Orienteringssaker
1. Kombibåtkaier i Bukta og på Altneset
2. Kystverkets arbeid med molo på Storekorsnes
3. Terminalbygg for Postnord – fremdrift
4. Utvidelse av kontor for nasjonalparkforvalter
5. Nyvoll kai - status

Sak 13/17 Budsjett og regnskapsrapport 1. kvartal 2017
Sak 14/17 Utvidelse av Urnesbukta – kravspesifikasjon
Sak 15/17 Utvidelse av Urnesbukta – fullmakt til låneopptak

MØTEPROTOKOLL 09.06.17 (kommer)


Havnestyremøte 23.03.2017

Sak 06/17 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 07/17 Orienteringssaker
 1. NTP og fiskerihavner
 2. Møte med Kystverket om Storekorsnes
 3. Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavner
 4. Kombibåtkai Bukta – fremdrift
 5. Alta Industribygg AS – tildeling av tomt

Sak 08/17 Budsjett og regnskapsrapport 1. termin 2017
Sak 09/17 Årsregnskap og årsberetning 2016 for Alta Havn KF
Sak 10/17 Fullmakt – generalforsamling Alta industribygg AS

MØTEPROTOKOLL 23.03.2017


Sak 01/17 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 02/17 Orienteringssaker

 1. Kombibåtkai Bukta - status
 2. Rapport fra Kystverket – Storekorsnes molo
 3. Norsk stål – status
 4. Alta havn som cruisemål – markedsføring i USA

Sak 03/17 Årsregnskap 2016
Sak 04/17 Havneplan 2017-2020
Sak 05/17 Videreføring av skisseprosjekt Cruise- og flerbrukskai

MØTEPROTOKOLL 10.02.2017

 


# SLUTT #

Havnestyresaker 2016


MØTEPLAN 2016

Februar
Mars
Juni
September
November
11.2.2016
28.3.2016
6.6.2016
12.9.2016
21.11.2016
 
 
Årsregnskap
Årsberetning
Befaring
Regnsk. rapport
Forh.utv.
Regnsk. rapport
Budsjett/ Økonomiplan
Avgiftsregulativ

Vedtatt 01.12.2015

Havnestyret vedtar følgende møteplan for 2016: Møtene starter klokken 10.00 hvis ikke annet blir angitt på innkalling. Innkalling sendes slik at den er i medlemmene i hende senest seks dager før møte.


Møteoversikt etter dato


Havnestyremøte 11.02.2016

Sak 01/16    Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 02/16    Referatsaker

    1. Oppstart hurtigbåtruter
    2. Forlenging av Hurtigbåtkaia
    3. Status nye fergeleier på Altneset og Mikkelsby
 
Sak 03/16    Årsregnskap 2015
Sak 04/16    Salg av eiendom 31/234
Sak 05/16    Delegering av vedtaksmyndighet
Sak 06/16    Skader på Storekorsnes molo

MØTEPROTOKOLL 11.02.2016


Havnestyremøte 31.03.2016

Sak 07/16 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 08/16 Referatsaker
    1. Besøk på Helgelandsterminalen
    2. Skader på Storekorsnes molo – svar fra Kystverket
    3. Brev fra Kvalfjord
    4. Brev fra Hakkstabben
 
Sak 09/16 Årsregnskap og årsberetning 2015 for Alta Havn KF
Sak 10/16 Budsjett og regnskapsrapport 1. termin 2016
Sak 11/16 Fullmakt – generalforsamling Alta industribygg AS
Sak 12/16 Rapport – skisseprosjekt Cruise- og flerbrukskai
Sak 13/16 Trafikkplan for Alta Expressbåtterminal
Sak 14/16 Begrenset høring – Områdeplan Bukta
Sak 15/16 Overtakelse av midlertidig fergekai på Nyvoll
 

Havnestyremøte 07.06.2016

Sak 16/16 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 17/16 Referatsaker
    1. Revisjonsberetning 2015
    2. Møte i Kontrollutvalget
    3. Brosjyre havneinnredning
    4. Kjøp av Essotomta
    5. Statnett – leie av utelager
Sak 18/16 Budsjett og regnskapsrapport 1. kvartal 2016
Sak 19/16 Skisseprosjekt del 2 – cruise- og flerbrukskai
Sak 20/16 Innspill NTP 2018-2029
 

Havnestyremøte 15.09.2016

Sak 21/16 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 22/16 Referatsaker
    1. Tap på fordringer
    2. Status Nord-Norgelinjen
    3. Kjøp av Essotomta

Sak 23/16 Budsjett og regnskapsrapport 2. kvartal 2016
Sak 24/16 Budsjettjustering 1 - 2016
Sak 25/16 Utvikling av Havnbukt havneområde
Sak 26/16 Fastsettelse av Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann for
        Alta kommune, Finnmark (Ordensforskriften)
Sak 27/16 Videreføring av Havneplan
Sak 28/16 Lønnsjustering 2016

MØTEPROTOKOLL 15.09.2016


Havnestyremøte 18.11.2016

Sak 29/16 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 30/16 Referatsaker
 1. Samlokalisering SNO og Nasjonalparkforvalter Seiland
 2. Norsk Stål
 3. Fergekai Bukta
 4. Bia kai
 5. Havneplan 2017-2020
 
Sak 31/16 Budsjett og regnskapsrapport 3. kvartal 2016
Sak 32/16 Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020
Sak 33/16 Sluttrapport skisseprosjekt - Cruise- og flerbrukskai
Sak 34/16 Priser og forretningsbetingelser 2017
Sak 35/16 Lønnsforhandling 2016 - Godkjenning av protokoll
Sak 36/16 Møteplan 2017
 
 
### SLUTT ###

Havnestyresaker 2015


MØTEPLAN 2015

Februar
Mars
Mai
September
November
20.11.2015 01.12.2015
 
Forh.utv.
Årsregnskap
Årsberetning
Befaring
Regnsk. rapport
 
Regnsk. rapport
Budsjett/ Økonomiplan
Avgiftsregulativ

Møteoversikt etter dato


Havnestyremøte 06.02.2015

01/15    Godkjenning av innkalling og saksliste
02/15    Referatsaker


    1. Langnes industriområde
    2. BRA midler 2015
    3. Status – forprosjekt cruisekai
    4. ISPS
    5. Havneplan

03/15    Årsregnskap 2014
04/15    Storekorsnes som fremtidig trafikk-kai
05/15    Ordensforskrift – utfyllende bestemmelser
06/15    Nasjonal Havnestrategi
07/15    Endring av arbeidsinstrukser
08/15    Vaktinstruks

 


Havnestyremøte 27.03.2015

05/15   Godkjenning av innkalling og saksliste
06/15   Referatsaker

 1. Status for cruisetrafikk vinter 2015
 2. Nytt terminalbygg (Alta Industribygg AS)

07/15   Årsberetning 2014
08/15   Budsjett og regnskapsrapport 1. termin 2015
09/15   Fullmakt – generalforsamling Alta industribygg AS

 


Havnestyremøte 06.05.2015

10/15   Godkjenning av innkalling og saksliste

11/15   Referatsaker

 1. Prosjekt Cruisekai
 2. Statnett – leie av utearealer
 3. Befaring med Fylkeskommunen og Boreal
 4. Reguleringsplan Mikkelsby
 5. Reguleringsplan Storekorsnes
 6. Folkemøte om Storekorsnes
 7. Områdeplan Bukta
 8. Planendring Urnesbukta

12/15   Budsjett og regnskapsrapport 1. kvartal 2015
13/15   Budsjettjustering 1-2015
14/15   Endringer vedtekter for marina
15/15   Rullering av havneplan
16/15   Sikring av adkomst til Terminalkaia ved anløp av cruiseskip

 


Havnestyremøte 18.9.2015

17/15   Godkjenning av innkalling og saksliste
18/15   Referatsaker

 1. Leverandør for skisseprosjekt Ny cruisekai
 2. Tap på fordringer
 3. Fylkeskommunens plan for etablering av kombibåtkaier i Alta kommune
 4. Status reguleringsplan for Mikkelsby
 5. Status reguleringsplan for Storekorsnes
 6. Status nytt terminalbygg

19/15   Budsjett og regnskapsrapport 2. kvartal 2015
20/15   Revidering av avfallsplan for Alta Havn KF
21/15   Forlengelse av Bukta flytekai
22/15   Salg av kran i Kvalfjord
23/15   Lønnsforhandlinger

 


Havnestyremøte 01.12.2015

24/15    Godkjenning av innkalling og saksliste
25/15    Referatsaker

 1. Fremdrift skisseprosjekt Ny cruisekai
 2. Vedtatt reguleringsplan for Storekorsnes
 3. Endring reguleringsplan Nyvoll fergeleie
 4. Innspill til områdeplan for Bukta industri- og havneområd
 5. Endring av kommuneplanens arealdel - Urnesbukta

26/15    Budsjett og regnskapsrapport 3. kvartal 2015
27/15    Budsjettjustering 2 - 2015
28/15    Budsjett og økonomiplan 2016
29/15    Videreføring av cruisesamarbeidet
30/15    Priser og forretningsbetingelser 2016
31/15    Utvidelse av låneramme for forlengelse av Hurtigbåtkaia (U.off)
32/15    Revidering av Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann for Alta kommune, Finnmark (Ordensforskriften)
33/15    Endring i vedtekter for Alta Havn KF
34/15    Møteplan

Møteprotokoll Havnestyret 01.12.2015


SLUTT 2015

Havnestyresaker 2005-2014

Velg år nedenfor

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk

SAMARBEIDSPARTNERE