ntp-vestfinnmark

NTP 2014-2023 - FORSLAG

Nasjonal Transportplan utkast

Alta får uttelling på sluttføring av E6 Alta Vest, og RV 93 Kløfta på veisiden. På lufthavn og sjørettede tiltak står det foreløpig lite.

7.8 Transportkorridor 8

Bodø Narvik – Tromsø – Kirkenes med armer til Ofoten og til grensene mot Sverige, Finland og Russland.
 
Korridoren har stor betydning for næringslivet i Nord-Norge og binder landsdelen sammen med resten av landet. i tillegg har den forbindelser til veg- og jernbanenettene i Sverige, Finland og Russland.
 
Sjøtransportens betydning er stor og økende på grunn av økende petroleumsvirksomhet i Barentshavet. Lange avstander gjør at flytransporten spiller en avgjørende rolle i persontrafikken. Betydningen som transittkorridor for nabolandene er økende.
 
Det er gjennomført KS1 for følgende strekninger/ områder i tilknytning til denne korridoren:
- Harstad (behandlet av regjeringen i 2011)
- Transportsystemet i Tromsø (behandlet av regjeringen i 2011)
 
I tillegg er det gjennomført KVU for følgende strekninger/områder:
- E6 Mørsvikbotn – Ballangen i Nordland
- E10/RV 85 Evenes – Sortland i Nordland og Troms
- E6 Alta - avlastingsveg i Finnmark
 
Luftfart
i forbindelse med behandlingen av planene for E6 Narvik - Bjerkvik, har kommunen vedtatt å godta avvikling av lufthavnen i Framneslia på visse vilkår. Transportetatene forutsetter at lufthavnen legges ned i forbindelse med åpningen av Hålogalandsbrua.
 
I Lofoten/Vesterålen anbefales å videreføre planleggingen med sikte på bygging av ny lufthavn på Gimsøy og rullebaneforlengelse på Stokmarknes.
 
Eksisterende lufthavner ved Leknes og Svolvær forutsettes nedlagt.
I Hammerfest anbefales videre utredning av det framtidige lufthavnbehov.
 
Jernbane
Ofotbanen utvikles for å styrke godskapasiteten, utviklingen omfattes av godsstrategien og Nordområdestrategien.
 
Streknings- og terminalkapasitet for godstransport: I rammen på +20 prosent rettet mot gods og rammen på +45 prosent prioriteres følgende tiltakspakke:
 
• Narvik godsterminal og Narvik stasjon
• Kryssingssporforlengelse og oppgradering av Fagerneslinja
• Bjørnfjell kryssingssporforlengelse
• Rombak kryssingssporforlengelse
• Djupvik kryssingsspor
• Søsterbekk kryssingsspor
• Rombak omformerstasjon
• Økt kapasitet i banestrømforsyningen
 
Samlet gir tiltakspakken en kapasitetsøkning på 50 prosent.

Vegtransport

Vegtransport

E6 Nordkjosbotn – Kirkenes med tilknytninger
Det legges opp til at den pågående utbedringen av E6 vest for Alta i all hovedsak fullføres i løpet av første
fireårsperiode. I tillegg legges det opp til å fullføre utbedringen av E105 på strekningen Storskog – Hesseng
i Finnmark. I siste seksårsperiode prioriteres bygging av ny Tana bru på E6 i Finnmark.
Skredsikringsprosjektet E6 Indre Nordnes – Skardalen i Troms foreslås startet opp i første fireårsperiode,
mens skredsikringsprosjektene E69 Skarvbergtunnelen og Rv 93 Kløfta i Finnmark foreslås gjennomført i siste seksårsperiode.
 
Dersom rammen økes med 20 prosent, går transportetatene inn for å forsere prosjektene E6 Indre Nordnes – Skardalen og E6 Tana bru. I siste seksårsperiode prioriteres utbedringer av E8 på strekningen Riksgrensen – Skibotn i Troms og Rv 94 på strekningen Skaidi – Hammerfest i Finnmark. Dersom rammen økes med 45 prosent, prioriteres forsering av prosjektet E8 Riksgrensen – Skibotn. I siste seksårsperiode prioriteres prosjektene E6 Nordkjosbotn – Hatteng og E6 Sørkjosfjellet i Troms.
 
Dersom det blir aktuelt å bygge ut ny stamnetthavn ved slambanken i Kirkenes, vil ny atkomst fra E6 bli prioritert.
Innenfor programområdene prioriteres blant annet utbedringstiltak som breddeutvidelse av strekninger som mangler gul midtlinje, og trafikksikkerhetstiltak.
 
I tillegg prioriteres midler til utbedring av forfall i vegnettet og oppgradering av tunneler. Dersom rammene økes, prioriteres mer midler til disse tiltakene.
 
Transportetatenes forslag til prioriteringer i korridor 8 innebærer følgende virkninger i tiårsperioden
(tallene i parentes viser hvor mye som kan oppnås i tillegg dersom rammen økes med 45 prosent):
Fullføring av 24 (24) km midtrekkverk på tofelts veger, 19 (104) km breddeutvidelse av veg som får gul midtlinje og 27 (58) km gang- og sykkelveger.
NTP-sjøtransport

Sjøtransport

Klikk på illustrasjonen for å se tabell over foreslåtte tiltak fra Kystverket for regionen. I Finnmark er det Polarbase i Hammerfests og innseiling til Elkem i Tana som er foreslått.
Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk

SAMARBEIDSPARTNERE