anker_skraa

Ordensforskrift for Alta Havn - revidert

Havnestyret godkjente den 1.12.2015 forslag til Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann for Alta kommune, Finnmark.
Forslaget sendes på høring til berørte parter. Havnestyret fastsetter endelig forskrift etter høringsfristen og eventuelle justeringer i forslaget.

Høringsfristen er satt til 1. mars 2016

Forslag til Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann for Alta kommune, Finnmark.

Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann for Alta kommune, Finnmark fylke

Hjemmel: Fastsatt av Alta havnestyre xx. mars 2016 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann §§ 14 første ledd og 42 første ledd.

§ 1. Formål

Forskriften gir regler om orden i og bruk av havner og farvann for å ivareta hensynet til effektiv og sikker havnevirksomhet, god fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk og forvaltning av farvannet.

 

§ 2. Virkeområde

Forskriften gjelder offentlige og private havner og sjøområdene i Alta kommune.

I hoved- og biled gjelder forskriften kun innenfor havneavgrensningene i havner fastsatt i forskrift 30. november 2009 nr. 1477 om farleder § 2 andre ledd vedlegg 1.

 

§ 3. Krav ved opphold i havnen og ved kai

Når fartøyet ligger ved kai, skal ingen av propellene brukes før umiddelbart før fartøyet skal gå. Det samme gjelder andre typer fremdrifts- og manøvreringsmidler. Under manøvrering til og fra kai skal skipet manøvreres forsiktig slik at propellvannet ikke forårsaker skade.

Når fartøyet ligger ved kai skal fartøyets utløpsåpninger som vender mot kai og andre fartøyer, være forsvarlig stengt så spillvann, damp e.l. ikke volder fare eller er til unødig sjenanse. Fartøyet skal heller ikke slippe ut sot eller røyk som kan medføre skade eller være til unødig sjenanse for havnevirksomheten.

Alta havn kan forby vedlikeholdsarbeid eller annen virksomhet i havnen dersom det er nødvendig for effektiv eller sikker havnevirksomhet.

 

§ 4. Pålegg om taubåtassistanse, forsvarlig fortøyning, oppankring og flytting

Alta havn kan pålegge bruk av taubåt eller fortøyningsassistanse dersom dette er nødvendig av hensyn til trygg ferdsel eller sikker havnevirksomhet.

Alta havn kan gi pålegg om fortøyning eller oppankring dersom dette er nødvendig av hensyn til trygg ferdsel eller sikker havnevirksomhet.

Alta havn kan pålegge et fartøy å flytte seg fra anvist plass dersom det er nødvendig av hensyn til trygg ferdsel, sikker eller effektiv havnevirksomhet.

 

§ 5. Plikt til å varsle om skade

Den som har forårsaket skade på havner, havneanlegg eller innretninger skal snarest mulig melde fra til kommunen om skaden.

 

 

§ 6. Krav om tillatelse for å dykke

Dykking i følgende områder krever tillatelse fra Alta Havn:

a) Innenfor en avstand på 200 m fra Terminalkaia, Marinekaia, Hurtigbåtkaia, Bullkaia, Storekorsnes kai, Kvalfjord kai, Altneset kai, Nyvoll- og Korsfjord fergeleie.

b) I småbåthavnene Urnesbukta, Storekorsnes, Nyvoll, Korsfjorden, Store Lerresfjord, Kvalfjord, Talvik og Skaialuft

Dykking for å berge liv eller verdier som ikke kan vente til tillatelse er gitt, kan likevel gjennomføres. I slike tilfeller skal det snarest mulig meldes fra til kommunen om

dykkingen.

 

§ 7. Luftfartøy

Luftfartøy kan bare lande og starte i

a) ..........

b) ..........

 

§ 8. Krav ved passering

a) Ved innseiling til Alta havn skal det tas følgende forholdsregler:

Ved ferdsel innenfor havneavgrensning for Alta havn jf. farledsforskiften femte ledd, skal alle fartøy med høyde over 12m som skal entre aktsomhetsområdet ved Alta Lufthavn kontakte tårnet på VHF kanal 12 ved meldepunktene Holmen og Neset.

 

§ 9. Forbud mot snøtømming

Det er ikke tillatt å dumpe snø fra offentlig eller privat kai, eller direkte fra land i havnebassenget i Alta indre havn og Bossekop.

 

§ 10. Andre reguleringer

……………

 

§ 11. Unntak i særlige tilfeller

Alta havn kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra §§ 3, 6, 7, 8, 9 og 10.

 

§ 12. Reaksjonsmidler og straff

Ved overtredelse av denne forskriftens bestemmelser eller vedtak fattet i medhold av den gjelder bestemmelsene i havne- og farvannsloven kapittel 10 så langt de passer.

Vesentlig overtredelse av §§ 4, 6, 7, 8, 9 og 10 kan straffes med bøter etter lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 62.

 

§ 13. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft ……(dato).

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift FOR-2003-12-19-1829

--------

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk

SAMARBEIDSPARTNERE