Marina

Vedtekt for marina/ opplagsplass i Alta havnedistrikt

Vedtekten omhandler bruk av våre marinaanlegg og plikter og rettigheter for båteier og eier. Sist vedtatt av havnestyret i sak 28/2020 den 20.11.2020.

Last ned vedtekten nederst på siden.


INNHOLD:
Vedtektene gjelder i alle marinaanlegg/ opplagsplasser som eies eller drives av Alta Havn KF
 
1. EIERFORHOLD

Marinaanleggene eies og administreres av Alta Havn KF. Alle avtaler om båtplass/opplagsplass skal gjøres med havnekontoret tlf. 78 44 69 10. Bestilling kan også gjøres via www.altahavn.no

 

2. KONTRAKT

Ved utleie skal det skrives kontrakt som skal inneholde minst følgende opplysninger:

Navn, fakturaadresse og telefonnummer, båtens data som lengde, bredde, merke og modell/ type. Registreringsnummer og forsikringsselskap skal også oppgis hvis kjent. For firmaregistrert båt skal org.nr oppgis og prokura (signatur-rett) i henhold til opplysningene i Brønnøysundregisteret skal følges.

 

3. LEIE OG INNSKUDD

Båtplass leies på årsbasis av Alta Havn KF, og det skal betales leie og innskudd forskuddsvis, etter de til en hver tid gjeldende satser fastsatt av havnestyret. Priser finnes på www.altahavn.no

Innskuddet er ikke rentebærende og tilbakebetales ved opphør av leieforholdet. Ved uoppgjorte regninger for leie eller skader mv, kommer reglene i pkt. 14 her til anvendelse.

 

4. LEIEFORHOLDETS VARIGHET

Leieforholdet fornyes automatisk hvert år. Avtalen er oppsigelig med gjensidig oppsigelsestid på to – 2 – måneder pluss påbegynt måned. Oppsigelse skal være skriftlig og e-post godtas.

 

5. TILDELING AV PLASS

Tildeling av plass foretas av havneadministrasjonen etter søknad og venteliste. Leier av båtplass/ opplagsplass må ta plassen i bruk med sin egen båt.

Ved bytte av båt kan leier pålegges å bytte plass hvis det ikke lenger er samsvar mellom plassen og båtens størrelse. Dersom det ikke er ledig båtplass til større båt kan kunden ikke kreve ny plass foran andre på ventelisten. Det er ikke tillatt å flytte utriggere eller gjøre andre forandringer uten avtale med Alta Havn KF.

Det er ikke tillatt å framleie eller overdra eller låne plassen til andre. Ved fremleie skal det tegnes særskilt avtale med Alta Havn KF. Det er leieren med opprinnelig kontrakt som står ansvarlig overfor utleier ved slik fremleie. Utleier er ikke ansvarlig dersom båtplass eller strømuttak blir tatt i bruk av uvedkommende.

Fartøyer som benytter Alta Havn’s kaier/ flytebrygger uten tillatelse skal betale vederlag i tillegg til ordinære havneavgifter, og vil bli fjernet. Se pkt. 12 – «Mislighold» og de til enhver tid gjeldende priser.

 

6. LEIETAKERS PLIKTER

Fortøyning

Båteier plikter å holde tilsyn med og fortøye båten forsvarlig med for- og akterfortøyning og fendring, slik at den ikke påfører skade på andre fartøyer eller bryggeanlegg. Ingen del av båten skal gå inn over flytebryggen, uten særskilt avtale. Det er tillatt å legge båten med akterenden inn i båsen pga værforhold.

Fortøyning skal utføres stramt slik at bryggene ikke utsettes for rykkbelastninger i fortøyningsfestene, og det skal brukes strekkavlastere av god kvalitet på alle tamper.

Båter som er fortøyd langsmed brygge uten båser, skal forsynes med tilstrekkelig antall fendere så de ikke skader sideliggende båter eller kaianlegget. Det er ikke tillatt å sette fortøyningstau over bryggene av hensyn til sikkerheten. Det skal kun fortøyes i pullerter eller særlige fortøyningsfester, og aldri i fenderbord, kantsikringsbord, lyktestolper, leidere, eller strømstolper på bryggene.

Det er ikke tillatt å fortøye slepejoller bak eller foran båten, eller på enden av uteliggere eller flytebrygger.

Blir en båteier av Alta Havn KF gjort oppmerksom på at hans/hennes båt ikke er forsvarlig fortøyd, skal dette straks rettes på. Utleier kan foreta nødvendig sikring for å hindre skade, og leier plikter å godtgjøre slikt arbeide.

 

7. BRUK AV HAVNA

Ved inn- og utseiling fra havn må stor forsiktighet utvises, og alle plikter å følge fartsbestemmelser som fastsettes av Alta Havn KF. For fritidsfartøy er det åpnet for å lage egne fartsbestemmelser hvis påkrevet.

Unødig kjøring med motor må ikke foretas når båten er fortøyd. På seilbåter påses det at fall o.l. er forsvarlig fastgjort, slik at klapring i vind unngås. Båter, biler og tilhengere må ikke hindre sikker adkomst til anlegget. Traller og båthengere skal ikke lagres ved eller i nærheten av marinaanleggene. De skal tas med hjem.

Søppel skal tas med hjem, og miljøavfall som batterier, spillolje og annet leveres gratis ved godkjent mottak. Sløying av fisk og lignende arbeid er ikke tillatt i eller i nærheten av marina. I Urnesbukta er dette særs viktig pga ansamling av fugler og fare for flytrafikken.

Det er ikke tillatt å hensette eller lagre gjenstander av noen art på bryggene av hensyn til sikkerheten. Løse tamper skal ikke ligge på bryggene eller ned i sjøen. Slikt blir uten varsel fjernet for leiers regning, Utleier er ikke ansvarlig for tap av eller skade på slike gjenstander

Gjentatt overtredelse av ordensregler er å oppfatte som mislighold, se pkt 12 - «Mislighold»

 

8. OPPLAG

Dersom det er laget vinteropplagsplass leies det ut nummererte plasser på kontrakt, der leier plikter å holde orden. Plassen disponeres til 10. juni, med mindre annet er avtalt med Alta Havn KF. Etter endt opplag skal alt opplagsmateriell (stillas, krybber, krakker o.l.) ryddes, og søppel og annet avfall fjernes innen 24. Juni. Dersom det ikke skjer, blir det fjernet og kassert på eiers regning

Overdekning av båt må sikres slik at klapring i vind unngås. Branngater mellom båter i opplag etableres etter gjeldende brannforskrifter, der Alta Brannvesen er faginstans.

 

9. REGISTRERING, MERKING OG FORSIKRING

Hver båtplass skal være merket med båtplassnummer.

Avgiftsoblat

Når betaling for leie er registrert kan det tildeles en selvklebende oblat som settes godt synlig på båten. Oblaten har disse opplysningene: Navn på marina, båtplass nr. og årstall. Det utstedes nytt oblat hvert år. Båter uten oblat kan fjernes av Alta Havn KF, og utleveres mot betaling av vederlag til dekning av utgifter forbundet med fjerning, transport og lagring. Se pkt. 12 – «Mislighold».

For de av våre anlegg som er låst med port tildeles adgang via mobiltelefon og GSM-portstyring

Landstrøm

Landstrøm 230V er ikke inkludert i leieprisen, og avtales i signert landstrømavtale, og betales etter gjeldende priser. Leier har selv ansvar for sitt strømuttak og forbruk. Ved inngått avtale faktureres et forskudd for strøm sammen med terminleie. Strømavregning skjer årlig i januar etter egen avlesning og innmelding.

Alt elektrisk utstyr skal være av godkjent type for bruk i marint miljø, for å hindre skade på person eller gjenstander. Det er IKKE tillatt med gummikabel til landstrøm. Det kreves PUR-kvalitet. Les mer i Vedlegg 1 på side 5 her. Ulovlig kabler vil bli fjernet.

Forsikring

Båter over 19 fot skal være forsikret mot skader på havneanlegg eller annet fartøy så lenge en har leiekontrakt med Alta Havn KF. Leier plikter straks å melde fra om skader til Alta Havn KF. Forsikringsselskap skal oppgis på kontrakten. Ved bytte av båt og ved ny registrering skal det gis melding til Alta Havn KF

 

10. ANSVAR

Utleier fraskriver seg ethvert ansvar ved brann, tyveri eller hærverk i båter som ligger fortøyd ved bryggene. Utleier har heller ikke ansvar for skader som påføres båter som er fortøyd eller er under opplag i havna, eller for personskade forvoldt i forbindelse med bruk av båtplassen.

Ved sin underskrift på kontrakten mellom leietaker og utleier godtas disse vedtektene.

 

11. VEDLIKEHOLD, REGULERING OG TILDELING AV PLASS

Vedlikehold

Alta Havn KF er ansvarlig for nødvendig vedlikehold som følge av normal slitasje og elde. Skader som påføres anlegget av leier er leiers ansvar.

Regulering

Alta Havn KF forbeholder seg rett til omregulering og omplassering av båter for utnyttelse av havnen. Flytting av fartøyer fra havnen kan utføres dersom det er nødvendig for forsvarlig drift og utnyttelse av havneområdet. Dette etter å ha forsøkt å kontakte leietaker innenfor rimelig tid.

Tildeling av plass

Kunder kan be om å føres opp på venteliste, og plass tildeles etter ansiennitet fra denne. Det er anledning til å kreve ventelistegebyr. Dersom man takker nei til plassen, strykes man fra ventelisten. Oppføringer som er mer enn 2 år gamle blir automatisk slettet. I Storekorsnes fiskerihavn er tildelinger prioritert som vist nedenfor. (H-styresak 27/2020).

For tildeling av båtplass i Storekorsnes marina gjelder i prioritert rekkefølge:

 1. Registrert på B-blad
 2. Registrert på A-blad
 3. Havbruk (oppdrett)
 4. Turistfiske
 5. Annet reiseliv
 6. Annen næring
 7. Fritidsbåter
 8. Kvotebåter (inaktive B- og A registrerte båter)

Krav til dokumentasjon på at båten er i næring må fremlegges. Gyldig dokumentasjon vil være registrering i fiskermanntallet og fiskeridirektoratets fartøyregister, fartøy registrert på foretak eller selskap.

 

12. MISLIGHOLD OG TVIST

Ved manglende betaling og/ eller gjentatte brudd på denne vedtekt, blir avtale oppsagt og fartøyet pålagt fjernet. Skyldige avgifter blir fratrukket innestående innskudd og evt. manglende dekning utover dette er tvangsgrunnlag for utlegg som sendes til innfordring i henhold til signert avtale om båtplass. Dersom eier ikke fjerner fartøyet, kan Alta Havn KF gjøre dette, og ta det i forvaring.

For Alta Havn KF sitt arbeid med fjerning og sikring av fartøy og tiltak som følge av at lov og forskrift ikke følges vil det påløpe gebyr og/ eller erstatningsansvar etter gjeldende satser.

Tvister

Tvister mellom leietakere i marina og mellom utleier og leietaker behandles av Havnestyret. Tvister om enkeltvedtak etter Havne- og farvannsloven kan påklages til Samferdselsdept. jfr. Havnelovens § 4 2. ledd

Andre bestemmelser

Denne vedtekt utleveres sammen med «Kontrakt for leie av båtplass hos Alta Havn KF», og leietaker har ved sin signatur på kontrakten godtatt denne.

 

IKRAFTTREDEN

Denne vedtekt gjøres gjeldende fra 20. nov 2020, og avløser tidligere vedtekt av 14. feb. 2020

###

 

[1] LOV 2009-04-17 nr 19: Lov om havner og farvann

 

[2] Ordensforskrift for Alta Havnedistrikt, FOR 2003-12-19 nr. 1829

###


VEDLEGG 1:

 

INSTRUKS VEDRØRENDE TILKNYTNING TIL STRØMFORSYNING

Dette kaianlegget har en jordet strømforsyning til din båt. Spenningen er over 230-IT nett, 50Hz, en-fase, forsynt over stikkontakter i samsvar med NEK EN 60309-2.

 

GENERELT:

Det er svært viktig at strøm til båt er forskriftsmessig utført. Feil medfører store skader på båtens metalldeler som motor, propeller osv. I tillegg medfører jordfeil at strømmen på kaia kobles ut, og da stopper lensepumper, kjøleskap mv i de andre båtene.

 1. Hvis du ikke har en skilletransformator ombord for å skille det elektriske system ombord i din båt fra landsystemet kan elektrolytisk korrosjon ødelegge din båt eller båter i nærheten.
 1. Strømkabel skal være i hel lengde, uten skjøtestykker og av sjø- og oljebestandig kvalitet med PUR-isolasjon, eksempelvis Roflex eller Pureax. Kabelen skal ha godt synlig merking, og ha minimum 2,5mm2 tverrsnitt.  Vanlig gummikabel er ikke tillatt. Alle kontakter skal til en hver tid være i god stand, og uten synlig korrosjon.
 1. Det skal tas forholdsregler for å hindre at den bevegelig tilknytningsledningen faller i vannet ved frakobling. Dersom ledningen faller i vannet, må den kontrolleres av en fagmann da den kan være farlig å benytte etterpå.
 1. Strømkabel skal ha kontakt av typen RUNDSTIFT CEE 16A (blå industrikontakt / ”hankjønn”) med kapslingsgrad IPX4 eller 6.
 1. Det skal bare kobles til ett fartøy pr. stikkontakt.
 1. Fuktighet, støv eller salt i inntaket på båten må forhindres. Undersøk inntaket jevnlig og gjør det rent og tørk det om nødvendig FØR dette kobles til marinaens forsyningssystem.
 1. Alle reparasjoner på dette anlegget, samt ledninger til båter skal utføres av fagmann og dokumenteres av det enkelte fartøys eier ved samsvarserklæring fra elektriker.

 

TILKOBLING VED ANKOMST:

 1. Koble fra alt strømforbrukende utstyr ombord.
 1. Undersøk tilkoblingsledningen og kontaktene for å forsikre deg om at de er uskadd og i god stand.
 1. Koble den fleksible ledningen først til inntaket ombord og deretter til stikkontakten på land.
 1. Forsikre deg om at ledningen henger slik at den ikke skades eller at man kan snuble i den.

 

FRAKOBLING VED AVREISE:

 1. Koble fra alt strømforbrukende utstyr ombord.
 1. Trekk ut stikkontakten på land først og deretter fra inntaket ombord.
 1. Sett på lokket på inntaket ombord for å forhindre inntrengning av vann og salt.
 1. Oppbevar kabelen tørt om bord.

 

Feil type kabel blir fjernet av havnemyndigheten og ved gjentagelse blir leieavtalen oppsagt.

Instruksen inntas i gjeldende ”Vedtekter for marina og opplagsplasser hos Alta havn KF”

 

Alta Havn KF -  20. nov 2020

 

Language Norsk - Norwegian