Vedtekter for Alta Havn KF

Fastsatt av Alta kommunestyre 08. mai 2001 i medhold av Lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner § 62. Justert, jf. K-sak 081/01 av 24.9.2001, K-sak 033/2010 av 26.4.2010, K-sak 075/2010 av 20.09.2010, K-sak 021/2011 av 28.03.2011 og K-sak 34/2015 av 14.12.2015.

Last ned vedtekten nederst på siden

Innholdsfortegnelse
 
§ 2 Formål og ansvarsområde
§ 3 Representasjon
§ 5 Funksjonstid og suppleringsvalg
§ 6 Havneadministrasjonen og den daglige ledelse
§ 7 Havnestyrets møter
§ 8 Havnestyrets vedtak og avstemninger
§ 9 Protokoll fra havnestyrets møter
§ 11 Enkeltvedtak og forskrifter 
§ 12 Havnens personalforvaltning
§ 13 Forholdet til kommunens rådmann
§ 15 Havneavgifter og vederlag m. v.
§ 16 Forvaltning av havnekassen
§ 17 Lån og kommunale tilskudd
§ 18 Årsbudsjett og årsberetning
§ 19 Årsregnskap og revisjon
§ 21 Ikrafttredelse
 

 
Alta Havn KF (heretter: Alta Havn) er et kommunalt foretak som eies av Altakommune. Alta kommunestyre er havnens øverste organ.  
Alta Havn ledes av Alta havnestyre. Den daglige driften av havnen forestås av havne-administrasjonen med en havnesjef som daglig leder.  
Alta kommune er foretakets kontorkommune.
 
 
Alta Havn skal ivareta administrative og forvaltningsmessige oppgaver tillagt kommunen i eller i medhold av havne- og farvannsloven.  
Alta Havn skal sørge for en rasjonell og effektiv havnedrift, føre tilsyn med trafikken i Alta kommunes havnedistrikt og forvalte havnekassens eiendommer, innretninger, andre aktiva samt realkapital stilt til havnekassens disposisjon med sikte på en best mulig ressursutnyttelse for havnens brukere og kommunen.
 
 
Havnestyret representerer Alta Havn utad, og kan innenfor Alta Havns formål og ansvars-område inngå avtaler på kommunens vegne. Alta Havn forpliktes ved underskrift av havnesjefen i forening med havnestyrets leder eller nestleder, eller av havnesjefen alene etter nærmere bestemmelse av havnestyret. I saker som etter denne vedtekten, eller etter særlig beslutning av havnestyret faller inn under havnesjefens ansvars- og myndighetsområde, representeres Alta Havn utad av havnesjefen. I slike tilfeller forpliktes havnen ved havnesjefens underskrift alene.
 
 
Alta havnestyret skal ha 5 medlemmer med 5 numeriske varamedlemmer.
 
4 av medlemmene velges av kommunestyret selv etter innstilling fra valgkomiteen, hvorav 1 av medlemmene skal representere en fra de største brukergruppene av havna.
1 av medlemmene med varamedlem velges av og blant havnens ansatte.
 
Daglig leder av Alta Havn KF kan ikke velges til medlem av havnestyret. Kommunestyret velger selv leder og nestleder blant medlemmene i havnestyret.
 
 
Havnestyrets funksjonstid følger kommunevalgperioden. Når særlige forhold foreligger har et havnestyremedlem rett til å tre tilbake før funksjonstiden er over. Ved endelig uttreden eller varig forfall, foretar Alta kommunestyre suppleringsvalg for gjenværende del av funksjonstiden. Ved slikt valg skal havnestyret suppleres fra samme gruppe som den utredende tilhørte. Suppleringsvalg av brukerrepresentanter skal foregå på den måte som er beskrevet i disse vedtektenes § 4, tredje ledd.
 
 
Den daglige ledelse og drift av Alta Havn forestås av havneadministrasjonen, med havnesjefen som daglig leder. Havnesjefen skal følge de retningslinjer og pålegg som gis av havnestyret. Havnesjefen skal sørge for at foretakets bokføring er i samsvar med lov og forskrifter, og at formues-forvaltningen er ordnet på en betryggende måte.
 
Daglig ledelse og drift av Alta Havn omfatter ikke saker som etter Alta Havns forhold er av uvanlig art eller stor betydning. Havnesjefen kan likevel treffe beslutning i slike saker dersom han i det enkelte tilfelle har fått fullmakt til å avgjøre saken, eller havnestyrets beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe eller tap for havnen eller kommunen. I slike tilfeller skal havnestyret snarest mulig underrettes om saken.
 
 
Leder av Alta havnestyre innkaller til møter ved behov. Medlem av havnestyret og havnesjefen kan kreve at havnestyret innkalles til møte.
 
Innkalling til møte i havnestyret sendes normalt skriftlig med seks dagers varsel til alle personer som har møterett. Sakslisten og saksdokumentene til møtet skal følge innkallingen.  
Havnestyrets møter ledes av havnestyrets leder eller i dennes fravær av nestleder. Dersom ingen av disse er til stede velges en møteleder.
 
Om havnestyret ikke i det enkelte tilfellet bestemmer noe annet, har havnesjefen både rett og plikt til å være til stede på havnestyrets møter, og til å uttale seg. Alta kommunes ordfører og rådmann har møte- og talerett i havnestyrets møter. Etter havnestyrets nærmere beslutning kan også andre, som for eksempel politimester, fiskerirettleder og havnebrukere gis møte- og talerett ved havnestyrets møter.
 
Ansattes representant i havnestyret har ikke rett til å delta i styrets behandling av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakere,  arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidsgiverorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler. Ansattes representant har heller ikke rett til å delta i behandlingen av saker som gjelder havnestyrets enkeltvedtak eller fastsettelse av kommunale forskrifter, jf forvaltningsloven § 2.
 
Havnestyrets møter holdes for åpne dører. Dørene skal likevel lukkes dersom det behandles saker underlagt lovbestemt taushetsplikt. Havnestyret kan vedta å behandle en sak for lukkede dører hvor hensynet til personvern eller andre tungtveiende private eller offentlige interesser tilsier dette. Debatt om dette foregår for lukkede dører hvis møteleder krever det, eller havnestyret vedtar det. Personalsaker behandles alltid for lukkede dører.
 
Kommunestyret selv fastsetter godtgjørelse til medlemmer av havnestyret.
 
 
Alta havnestyre er beslutningsdyktig når minst fire av havnestyrets medlemmer er til stede.
Havnestyret fatter vedtak med alminnelig flertall. I alle tilfeller må minst fire av havnestyrets medlemmer stemme for et forslag, dersom dette skal anses som vedtatt. Et mindretall på tre personer kan kreve at havnestyrets avgjørelse skal forelegges kommunestyret til behandling.
 
Dersom havnestyremøtet er fulltallig kan det fatte vedtak i saker som ikke er oppført på sakslisten for møtet. Vedtak om å ta en slik sak opp til behandling må være enstemmig. Før havnestyret behandler en slik sak skal kommunens rådmann varsles.
Ved ansettelser ansettes den som får mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Hvis ingen av kandidatene får slikt flertall, holdes ny avstemning. Ved annen gangs avstemning er den ansatt som får flest stemmer. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.
Dersom et havnestyremedlem krever det, skal avstemninger foregå skriftlig.
 
 
Havnesjefen fungerer som sekretær for Alta havnestyre, og skal sørge for at det føres protokoll ved havnestyrets møter. Protokollen skal godkjennes av havnestyret i påfølgende møte, og undertegnes av de medlemmene som var til stede ved det protokollerte møtet.
Havnesjefen og havnestyremedlemmer kan kreve å få sin oppfatning innført i protokollen. Dersom protokolltilførselen inneholder en avvikende oppfatning til et havnestyrevedtak, bør protokolltilførselen også inneholde en begrunnelse.
 
Alta havnestyre har myndighet til å treffe avgjørelse i alle saker som gjelder havnen og dens virksomhet. Havnestyret skal påse at virksomheten drives i samsvar med foretakets formål, vedtekter, økonomiplan og budsjett, samt eventuelle vedtak og retningslinjer fastsatt av Alta kommunestyre.
 
Under utøvelsen av sin virksomhet har havnestyret all den myndighet og alt ansvar som tilligger kommunen etter Lov av 17. April 2009, nr. 19 om havner og farvann. Ansvaret omfatter planlegging, utbygging og drift av Alta kommunes kaianlegg og havneinnretninger. Havnestyret skal videre føre tilsyn med at kaianlegg, andre anlegg og innretninger samt arealer innen havnedistriktet er i forsvarlig stand, og at ferdselen innen havnedistriktet på sjø og land ikke unødig hindres eller vanskeliggjøres.
 
Havnestyret skal føre tilsyn med havneadministrasjonen, og har overfor denne instruksjons- og omgjøringsmyndighet. Havnestyret avgir uttalelse eller innstilling i saker som kan ha drifts- eller samferdselsmessig betydning for Alta havn eller havnevirksomheten i Alta kommune ellers, når slike saker behandles av øvrige organer i Alta kommune.
 
 
Myndighet til å treffe enkeltvedtak etter Lov av 17. April 2009 nr. 19 om havner og farvann tilligger Alta havnestyre. Alta kommunestyre kan ikke begrense havnestyrets
rett etter denne bestemmelse.
 
Havnestyret kan delegere myndighet til havnesjefen til å treffe enkeltvedtak etter Lov av 17. April 2009 nr. 19 om havner og farvann.
 
Alta havnestyre fastsetter kommunale forskrifter etter Lov av 17. April 2009 nr. 19 om havner og farvann, herunder ordensforskrifter for havnen og bestemmelser om
avgifter. Havnestyrets myndighet etter denne bestemmelse gjelder ikke fastsettelse av havnedistriktets grenser.
 
Forvaltningsloven gjelder fullt ut for havnestyrets og havnesjefens saksbehandling. For enkeltvedtak hvor ikke særlov foreskriver en annen behandlingsmåte, er Alta
kommunes klagenemnd klageinstans. [endret 14.12.2015 K-sak PS 34/15)

 

 

De ansatte i Alta Havn KF er kommunale tjenestemenn og ansatt i kommunen. Havnestyrets myndighet etter denne vedtekts § 10, første ledd, omfatter også myndighet til å opprette og nedlegge stillinger, og til å treffe avgjørelser i havnens personalsaker. Havnestyret fastsetter de nødvendige personalrammer for en forsvarlig drift av Alta havn.
 
Havnestyret kan velge et eget forhandlingsutvalg til å forestå forhandlinger med de ansattes arbeidstakerorganisasjoner om avlønning av havnens personale, samt for å behandle øvrige lønnsspørsmål og lokale arbeidsavtaler, krav om godtgjørelser m.v. Nærmere bestemmelser om forhandlingsutvalgets funksjoner og saksbehandling fastsettes av havnestyret. Protokoller fra forhandlingsutvalgets møter med arbeidstakerne skal forelegges havnestyret til godkjennelse.
 
For øvrig forestår havnesjefen havnens personalforvaltning. Havnestyret ansetter havnesjef som daglig leder for havnens administrasjon, og fastsetter dennes instruks, lønns - og arbeidsvilkår.
 
 
Innenfor Alta havnestyres myndighetsområde har Alta kommunes rådmann ingen instruksjons- eller omgjøringsmyndighet overfor havnestyret og havnesjefen. Kommunens rådmann kan likevel instruere havnens ledelse om at iverksettelsen av en sak skal utsettes til Alta kommunestyre har behandlet saken.  Før havnestyret treffer vedtak i en sak som skal behandles av Alta kommunestyre eller et organ som utøver sin myndighet etter delegasjon fra kommunestyret, skal rådmannen være gitt anledning til å uttale seg i saken. Rådmannens uttalelse skal legges frem for havnestyret ved dets behandling av saken.
 
 
Havnens midler skal holdes adskilt i egen havnekasse, og kan bare brukes til havneformål. Eiendommer og innretninger anskaffet for havnekassens midler skal anses som særlige havneinnretninger tilhørende havnekassen.
 
 
Alta havn oppkrever kommunale havneavgifter etter Lov av 17. April 2009 nr. 19 om havner og farvann, og forskrifter gitt i medhold av denne loven. Det kommunale havneavgifts-regulativet fastsettes av havnestyret, og gjelder for det enkelte budsjettåret.
I samsvar med vanlige formuerettslige regler kan havnestyret kreve vederlag for tjenester og for bruk av særlige havneinnretninger i havnedistriktet som ikke dekkes gjennom de kommunale havneavgiftene. Havnestyret kan også vedta at det skal oppkreves vederlag for opplag av fartøy.
Havneavgiftene skal sammen med eventuelle vederlag og havnekassens øvrige inntekter innbringe det som er nødvendig for at Alta Havn kan dekke sine betalingsforpliktelser, så som utgifter til administrasjon, drift, vedlikehold og utbygging, samt i rimelig utstrekning opplegg av fonds til fremtidige investeringer.
 
 
Det påligger Alta havnestyre å sørge for at Alta Havn drives mest mulig kostnadseffektivt. Innenfor de økonomiske rammene og økonomiplanen Alta kommunestyre har fastlagt, avgjør havnestyret hvordan havnekassens midler skal forvaltes, og treffer beslutning om plassering av midler, samt bortleie og bortfeste av havnekassens eiendommer og innretninger.
 
I den utstrekning det er forenlig med økonomiplanen og de økonomiske rammene Alta kommunestyre har fastlagt, kan havnestyret treffe beslutning om anskaffelser og avhendelse av havnekassens eiendommer og innretninger.
 
Realkapital tilhørende kommunekassen, men stilt til havnekassens disposisjon, forvaltes av Alta havnestyre i samsvar med inngåtte avtaler. Alta Havn svarer leie for slik realkapital i samsvar med inngåtte avtaler. Slik realkapital kan bare avhendes etter Alta kommunestyres beslutning. Kommunestyret kan i så fall bestemme at overskuddet fra salget skal tilfalle kommunekassen.
 
 
Beslutninger om å finansiere Alta Havns investeringer gjennom låneopptak, herunder velge långiver, treffes av Alta kommunestyre. Dersom Alta havn ytes kommunalt tilskudd til drift eller investeringer, kan det tas forbehold om havnekassens tilbakebetaling av tilskuddet til kommunekassen. Slikt forbehold må komme klart til uttrykk ved bevilgningen av tilskuddet, og tilbakebetalingen må ikke medføre at havnestyret ikke kan ivareta sine oppgaver på en forsvarlig måte.
 
 
Etter forslag fra havnestyret fastsetter Alta kommunestyre selv innen årets utgang bindende økonomiske rammer for Alta havns drift og investering for kommende kalenderår. Havnestyret fastsetter den nærmere fordeling av de økonomiske rammene. Det fullstendige årsbudsjettet skal baseres på de regnskapsprinsipper som følger av Lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner med tilhørende forskrifter.
Havnestyret er ansvarlig for at det utarbeides årsberetning for havnen. I årsberetningen skal det gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme foretakets stilling og resultatet av foretakets virksomhet.
 
 
Revisjon av havnens regnskaper forestås av kommunens revisjon. Årsregnskap avlegges i samsvar med de kommunale prinsipper som følger av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner med tilhørende forskrifter.
Årsregnskapet skal være avlagt innen 15 februar påfølgende år, og være revidert innen 15. mars. Årsregnskapet med revisjonsberetning og årsberetning skal fastsettes av kommunestyret før 1. mai.
 
 
Forslag om vedtektsendringer fremsettes etter alminnelig flertall i Alta havnestyre, og vedtas med alminnelig flertall av Alta kommunestyre selv.
 
 
Disse vedtektene trådte i kraft 1. juli 2001. Sist endret i K-sak 021/2011 av 28.03.2011.
###
 
Language Norsk - Norwegian

SAMARBEIDSPARTNERE