Møter - 2011

Havnestyremøte 24.11.2011

017/11 Alta Havn KF – Avgiftsregulativet år 2012
018/11 Alta Havn KF – Årsbudsjett 2012
019/11 Alta Havn KF – Økonomiplan 2012 - 2015
020/11 Alta Havn KF – Regnskapsrapport pr. 3. kvartal 2011
021/11 Budsjettregulering I - 2011
022/11 Rullering av Havneplan – valg av arbeidsutvalg
023/11 Valg av medlemmer til forhandlingsutvalget
024/11 Møteplan 2012
025/11 Bukta industri- og kommunikasjonsområde – områdeplan
026/11 Utvidelse av stilling
027/11 Alta Havn KF – skifte av revisor
 

Havnestyremøte 31.10.2011
 
016/11 ALTA HAVN KF – ORIENTERING/ STATUS
 
- Åpning av styreleder
- Organisering, styremøter og godtgjørelse
- Lov om havner og farvann
- Vedtekter
- Havneplan (2009-2012)
 
Noen utfordringer i kommende valgperiode:
- Ny områdeplan for Bukta Industriområde
- Kommunikasjon (vei, sjø og luft)
- Ny Havneplan 2013 - 2016
- Eventuelt
 

Havnestyremøte 06.06.2011
 
011/11 Budsjett- og regnskapsrapport – 1. kvartal 2011
012/11 Kjøp/leasing av vakt- og arbeidsbil
013/11 Restriksjonsplan – rapport fra Sintef
014/11 Lønnsforhandlinger 2011
015/11 Reguleringsplan for E6 Alta vest
 
Til orientering:
 
- Storekorsnes molo – oppfølging av skade v/ordfører
- K-møte 23.05.2011 – Alta Havn KF årsregnskap 2010
- Årsberetning – Alta Industribygg AS
- Oljevernberedskap i Alta kommune – IUA
- Vest-Finnmark regionråd – kommunalt havnesamarbeid
 

Havnestyremøte 29.03.2011
 
07/10 Alta Havn KF – Årsberetning 2010
08/10 Oljevernberedskap i Alta kommune
09/10 Kystverket – søknad om tilskudd post 60 til fiskerirettede tiltak for 2012
10/11 Søknad om utlegg av betongbrygge – Altneset allmeningskai
 
Til orientering:
- Oppsummering av arbeidsmøte – flyoperasjoner og skipstrafikk i Alta havn, jf. vedlegg Oppsummering av arbeidsmøte av 24.02.2011.
 

Havnestyremøte 21.02.2011
 
01/11 Retningslinjer og prinsipper vedrørende reduksjon i havneavgifter
02/11 Søknad om reduksjon-havneavgifter
03/11 Alta Havn KF – Årsregnskap 2010
04/11 Alta Lufthavn – restriksjonsplan og maritime forhold
05/11 Endring av vedtekter for Alta Havn KF - § 4 Valg og sammensetning av Havnestyret
06/11 Fullmakt – generalforsamling Alta Industribygg AS
 
Til orientering:
 
- Alta Venstre v/Trine Noodt – Av- og påstigningsforhold ved kaiene i Rognsund.
- Kirkeneskonferansen 2011
- Storekorsnes havn – Kystverkets behandling av klage, jf. H-sak 25/10
- Storekorsnes havn – status
- Fiskedød i Kjerringfjorden
- Pollen – krav om endring av båtruter
- Vest-Finnmark Regionråd