Møter - 2012

Havnestyremøter 2012

Havnestyremøte 20.01.2012

01/12 Unntatt offentlighet: Offl.lovens § 21.
02/12 Avtale og prosedyrer inngått mellom Alta lufthavn og Alta havn vedr. skipstrafikk     som krysser innflygingssektor
03/12 Innspill til Områdeplan for Bukta Industriområde
04/12 Fullmakt; generalforsamling i Alta Industribygg
05/12 Lønnsforhandlinger 1-2012

Til orientering:
- Samferdsel i Alta innspill til anskaffelsesutvalget
- Offentlig ettersyn; E6 Alta vest; Reguleringsplan Sandelv- Møllenes
- Referat fra møte 1; rullering av havneplan


Havnestyremøte 10.4.2012

06/12 Alta Havn KF – Årsberetning 2011
07/12 Reguleringsplan for Storekorsnes havn
08/12 Søknad om BRA-midler
09/12 Søknad om utlegg av betongbrygg – Altneset allmeningskai
10/12 ROS-analyse for akutt forurensning i Altafjorden
11/12 Finansieringsprosjekt 2012
12/12 Pollen – offentlig kommunikasjon

Til orientering:
- Kollektiv anskaffelse – Finnmark fylkeskommune
- Finnmark fylkeskommune – bestilling av tjenester
- Alta Havn KF – prosjekt og tiltak 2012
- Ny flytebrygge – Vefas Retur AS
- Flytekai m/bruarm på Mikkelsby og Kongshus skal avhendes, er dette noe for Alta Havn KF?
- Nytt forslag – fergeleie Nyvoll – Statens Vegvesen


Havnestyremøte 18.6.2012
med befaring i Rognsund

13/12 Regnskapsrapport – 1. kvartal 2012
14/12 Havneplan 2013-2016 - status
15/12 Bukta-Områdeplan - status
16/12 Alta Industribygg as – status
17/12 Valg av vararepresentant til arbeidsutvalg – Havneplan 2013 - 2016
18/12 Protokoll fra forhandlingsutvalget - lønnsforhandlinger 2012
19/12 Valg av kandidat til styret – Norsk Havneforening
20/12 Møllenes Næringspark

Til orientering:

- Legges fram i møte


Havnestyremøte 14.9.2012

21/12 Havneplan for Alta Havn KF 2013-2016 - statusrapport
22/12 Utvidelse av leieareal til Statens Naturoppsyn
23/12 Avtale om grunnleie – Store Lerresfjord kai
24/12 Avtale om utplassering av flytebrygge – Seiland Nasjonalpark
25/12 Møllenes Næringspark
26/12 BRA-midler til flytekai Altneset
27/12 Regnskapsrapport – 2. kvartal 2012

Til orientering:

•    Havneberedskapsseminar/øvelse i Vadsø 26-29.9.2012
•    Forprosjekt for etablering av TrafikkForum Vest-Finnmark


Havnestyremøte 23.11.2012

028/12 Alta Havn KF – Forretningsbetingelser og prisregulativ 2013
029/12 Alta Havn KF – Årsbudsjett 2013
030/12 Alta Havn KF – Økonomiplan 2013 - 2016
031/12 Alta Havn KF – Regnskapsrapport pr. 3. kvartal 2012
032/12 Budsjettregulering I/2012
033/12 Havneplan 2013 – 2016
034/12 Videreføring av Cruiseprosjekt 2013-2016
035/12 Utlysning av stilling - ny Havnesjef
036/12 Møteplan 2013
037/12 BRA-midler – flytekai i Pollen

           
Til oientering:   

•    Fylkesmannen i Finnmark – havneberedskapsseminar
•    Kystverket – forslag til forskrift om drift og vedlikehold av havn
•    Alta kommune – Hurtigbåtforbindelse Alta – Hammerfest – Alta
•    Sametinget – søknad om utsettelse – flytebryggeanlegg i Kvalfjord
•    Forlengelse av midlertidig fortøyningstillatelse, jf. H-sak 28/2012.
•    Utbygging – Bossekop Brygge


SLUTT 2012