Havnestyret

MØTER - 2009

Havnestyremøte 30.11.2009

021/09 Alta Havn KF – Avgiftsregulativet År 2009
022/09 Alta Havn KF – Årsbudsjett 2009 
023/09 Alta Havn KF – Økonomiplan 2009 
024/09 Alta Havn KF – Regnskapsrapport pr. 3. kvartal 09
025/09 Budsjettregulering I/09
026/09 Destinasjon Nordlysbyen – handlingsplan for reiselivet
027/09 Reguleringsplan for Fv19 Nyvoll og Korsfjord fergeleie 
028/09 Klage på avslag om utplassering av flytebrygge – Lille-Lerresfjord - Alta Kommune
029/09 Seniorpolitikk
030/09 Møteplan 2010
 
Til orientering:
 
•Salg av kommunens allmenningskai i Pollen, jf. K-møte 26.10.09
•Spørsmål til ordfører fra Kystpartiet i K-møte 26.10.09
•Regional Samferdselsplan for Finnmark, F-møte 14.10.09
•Arbeidet med å etablere en ny havneorganisasjon i Norge.
•Valg og sammensetning i Havnestyret i Alta - suppleringsvalg
 
--------------------------------------------------------------------------------
Havnestyremøte 22.9.2009
 
017/09 Kai i Lille-Lerresfjord – ny leiekontrakt
018/09 Salg av kai i Pollen
019/09 Høring – Regional samferdselsplan for Finnmark
020/09 Alta Fiskeriservice as - leiekontrakt
 
Til orientering:
 
•Delegasjonsvedtak – søknad om midlertidig dispensasjon for oppdrettslokalitetene ved Storholmen og Nordnes.
•Fylkesmannen i Finnmark – havneberedskapsseminar
•Kyst- og havnekonferansen 2009 – Honningsvåg
•Fast liggeplass for redningsskøyta
•Store-Lerresfjord kai
•Storekorsnes Bygde- og Fiskarlag
 
--------------------------------------------------------------------------------
Havnestyremøte 09.06.2009
 
009/09 Havneplan for Alta Havn KF – 2. gangs behandling
010/09 Alta Industribygg As - forretningsmuligheter
011/09 Kai i Lille-Lerresfjord – ny leiekontrakt        
012/09 Dumping av snø i havnebassenget
013/09 Renovering av Nyvoll kai – tilbud
014/09 Havneavgifter – klage - unntatt offentlighet § 6
015/09 Protokoll fra forhandlingsutvalget – lønnsforhandlinger 2009
016/09 Destinasjon Nordlysbyen
 
Til orientering:
 
•Det store utbyggingsåret – Risavika havn
•Klage på eiendomsskattegrunnlaget
•Ny regnskapsfører for Alta Havn KF
•Rullering av kommuneplanens arealdel – kystsonegruppa
•Alta Industribygg AS - årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning.
•Bukta Industriområde – kommunalteknisk virksomhet.
 
--------------------------------------------------------------------------------
Havnestyremøte 31.3.2009
 
002/09 Alta Havn KF – Årsberetning 2008
003/09 Unntatt offentlighet § 6
004/09 Søknad om kompensasjon – Talvik Marina
005/09 Bukta industriområde – plassering av nytt avløpsrenseanlegg
006/09 Avgiftsregulativ 2009 – endring i kap. 3 vedlegg
007/09 Ny Havne- og farvannslov (havneloven)
008/09 Rullering av Havneplan 2009 - 2012
 
Til orientering:
 
•Skriv fra Mainstream Norway AS vedr. tilbud om kjøp av Lille Lerresfjord trekkes.
•Søknad fra Altafjord Laks AS om utvidelse av biomasse – Store Kufjord
•Søknad fra Mainstream Norway AS midl.t. disp. fra kommuneplanens arealdel lokalitetene Storholmen og Nordnes.
•Reguleringsendring – kommunal teknisk virksomhet – Amtmannsnes.
•Driftstilskudd – private ekspedisjonskaier innenfor Alta havnedistrikt.
•Fylkeskommunale fergekaier – Alta kommune.
•Skriv fra Kystverket vedr. Storekorsnes fiskerihavn
•Avslag på søknad om tilskudd – flytebryggeanlegg i Kvalfjord
•Søknad om tilskudd fra Kystverket for 2010
•Alta Havn som Stamnetthavn