MØTER - 2010

Havnestyremøte 29.11.2010

028/10 Alta Havn KF – Avgiftsregulativet år 2011
029/10 Alta Havn KF – Årsbudsjett 2011
030/10 Alta Havn KF – Økonomiplan 2011-2013
031/10 Alta Havn KF – Regnskapsrapport pr. 3. kvartal 2010
032/10 Budsjettregulering II/2010
033/10 Bedriftsmedlemskap i Redningsselskapet
034/10 Klage på H-vedtak 25/2010 forvaltning av Storekorsnes havn
035/10 Salg av kommunal kai i Lille-Lerresfjord
036/10 Møteplan 2011
037/10 Søknad om reduksjon – havneavgifter
038/10 Endring av ”Vedtekter for bruk av marina/ opplagringsplasser innenfor Alta havnedistrikt”
 
--------------------------------------------------------------------------------
Havnestyremøte 15.11.2010
 
027/10 Kommuneplanens arealdel – offentlig ettersyn
 
--------------------------------------------------------------------------------
Havnestyremøte 27.09.2010
 
022/10 Salg av kai i Lille-Lerresfjord
023/10 Regnskapsrapport – 2. kvartal 2010
024/10 Budsjettregulering i/2010
025/10 Klage – forvaltning av Storekorsnes havn
026/10 Hakkstabben kai – kommunalt tilskudd 
 
Til orientering:
 
•Norske Havner – utmeldelse
•Renovering av Storekorsnes kai – ferdigstilt.
•Renovering av Nyvoll kai – status
•K-sak 71/10 Eierskapsmelding for Alta kommune.
•Alta kommune – godtgjørelse til styret (KF)
•Skriv fra Kystverket – forslag til nødhavner
 
--------------------------------------------------------------------------------
Havnestyremøte 07.06.2010
 
016/10 Regnskapsrapport – 1. kvartal 2010
017/10 Budsjettregulering I /2010
018/10 Norske Havner - utmeldelse
019/10 Fortøynings- og arbeidsbåt
020/10 Hakkstabben kai
021/10 Salg av kai i Lille-Lerresfjord
 
Til orientering:
 
•Kommunestyrets behandling av Alta Havn´s årsberetning og regnskap for 2009.
•Alta Industribygg AS – årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning.
•Kommunestyret - ny Havnelov – delegasjon til Alta Havn KF v/Havnestyret.
•Kommunestyret – tilskudd til private ekspedisjonskaier
•Høring – nødhavnlokaliteter i Finnmark – Alta kommune
•Alta kommunestyrets uttalelse til forslag om samferdselskutt – nedleggelse av Rute 007 - status.
•Søknad om legging av strømkabel i Kåfjord – Kåfjord bro.
•Storekorsnes Fiskecamp
 
--------------------------------------------------------------------------------
Havnestyremøte 12.04.2010
 
005/10 Alta Havn KF – Årsberetning 2009
006/10 Ny havnelov – delegasjon til Alta Havn KF v/havnestyret
007/10 Tilskudd til private ekspedisjonskaier – 2. gangs behandling
008/10 Avgiftsregulativet 2010 – endring i kap. 3 Vederlag
009/10 Valg av representant til generalforsamling i Alta Industribygg as
010/10 Reguleringsplan FV 19 Nyvoll og Korsfjord fergeleier – høring
011/10 Nødhavnlokaliteter – Alta kommune – høring
012/10 Lønnsforhandlinger 2010
013/10 Seniorpolitiske tiltak
014/10 Endring av stillingskode
015/10 Urnesbukta Marina - landstrøm
 
--------------------------------------------------------------------------------
Havnestyremøte 02.03.2010
001/10 Tilskudd til private ekspedisjonskaier – evaluering
002/10 Møteplan 2010
003/10 Havnesamarbeid i nord
 
Til orientering:
 
•Cruiseprosjekt 2010 – 2012
•Møte med Mainstream Norway AS - kai i Lille-Lerresfjord
•Rapport – Industrietablering, Alta kommune
•Eierskapsmelding for Alta kommune
•Status vedr. Nyvoll og Storekorsnes kai.
•Seminar om ny havne- og farvannslov i Alta 09.02.2010
•Utmelding fra politisk parti – skriv fra Alta kommune av 02.02.2010